فهرست
مشخصات ظرفيت خوابگاه


مشخصات ظرفيت خوابگاه

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي ايجاد ظرفيت جديد در خوابگاه استفاده مي شود. 


 1

شکل 1


با وارد نمودن ظرفيت مورد نظر در قسمت عنوان و فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه، وارد صفحه ي مشخصات خوابگاه خواهيد شد در اين صفحه ظرفيت تعريف شده در قسمت ليست ظرفيت ها که مانند شکل 2 مي باشد نمايش داده خواهد شد.


4

شکل 2


با کليک بر روي ظرفيت مورد نظر وارد صفحه ي " مشخصات ظرفيت خوابگاه " خواهيد شد که مي توانيد ظرفيت ترمي جديدي را اضافه و يا ظرفيت هاي موجود در ليست را ويرايش و يا حذف نماييد.  
 
با کليک بر روي لينک "  افزودن ظرفيت ترمي جديد " پنجره ه اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که با وارد نمودن نيمسال و ظرفيت مورد نظر و فشردن کليد "ذخيره " ظرفيت جديد به ليست اضافه خواهد شد. 


3

شکل 3


توجه داشته باشيد در صفحه ي مشخصات خوابگاه در قسمت ليست ظرفيت ها،  آخرين ظرفيت ترمي تعريف شده نمايش داده خواهد شد.