فهرست
امور آموزشي- ثبت نام - حذف نهايي


حذف نهايي

در آخرين مرحله اي که مي توان درسي را براي دانشجو حذف نمود ، زمان حذف نهايي مي باشد. زمان حذف نهايي با توجه به مقررات آموزشي داشگاه در تقويم آموزشي تعيين مي گردد.

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ليست دروس ثبت نام شده به همراه تعداد واحد، زمان و مکان کلاس نمايش داده مي شود .

 

1

شکل1


توجه نماييد که در حذف نهايي تنها يک درس را مي توان حذف نمود.

براي حذف درس مربع کنار درس را علامت گذاري نماييد و کليد " تاييد "  را فشار دهيد. 

در صورتي که درسي را اشتباها علامت گذاري نموده ايد با کليک بر روي مربع مربوط به همان درس ، علامت گذاشته شده حذف و مي توانيد درس ديگري را انتخاب نماييد.