فهرست
امور آموزشي - دروس و نمرات - ليست دروس و نمرات مين فريم


ليست دروس و نمرات MainFrame

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي ليست دروس و نمرات دانشجويان قديم که اطلاعات آنها در MainFrame  بوده و از آنجا به سيستم جديد انتقال پيدا کرده استفاده مي شود.

 

2

شکل 1 

در اين صفحه ليست دروس با شماره هاي قديم موجود مي باشد در صورتي که در صفحه ي مربوط به ليست دروس و نمرات دروس با شماره هاي جديد موجود مي باشند.

به طور کلي در ليست دروس و نمرات اطلاعات کامل تري موجود مي باشد.