فهرست
تعريف گرايش مربوط به رشته

تعريف گرايش مربوط به رشته

با انتخاب اين گزينه و رشته ي موردنظر از ليست کشويي و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه وارد صفحه اي مانند شکل 1 خواهيد شد.

 

1 

شکل 1

در قسمت "عنوان گرايش" گرايش مربوط به رشته را وارد نماييد و  اگر گرايش موردنظر داراي شاخه نيز مي باشد گزينه ي "گرايش داراي شاخه است" را انتخاب نماييد.

در قسمت بعد بايد حداقل واحد هاي مورد نياز براي فارغ التحصيلي در اين رشته و گرايش را مشخص نماييد در غير اين صورت تمام دروس تعريف شده به صورت پيش فرض انتخاب شده و بايد گذرانده شود.

فرم هاي تقاضاي پذيرش