فهرست
امور وعده غذايي

امور وعده غذايي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد ليست دانشجوياني که غذا رزرو نموده اند را مشاهده نماييد.

 

1

 شکل 1

 

با کليک بر روي  لينک  " ليست ژتون "  ليست دانشجوياني که در اين وعده، غذا رزرو نموده اند به همراه  نوع ژتون، نوع کاربر و ... نمايش داده مي شود.