فهرست
عناوين اعتباري جديد


اعتبارات

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعريف عنوان اعتباري جديد استفاده مي شود.

 

1

 شکل 1

با وارد نمودن سريال، عنوان  و .... و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه اعتبار تعريف شده ثبت خواهد شد.

کد اعتبار شامل يک رشته ي 3 حرفي لاتين مي باشد که وارد نمودن آن ضروري مي باشد.

در صورتي که بخواهيد هزينه ها بر اساس جديدترين اعتبار تهريف شده محاسبه شود  مربع مربوطه را در قسمت " روش هزينه" علامت گذاري نماييد.

براي خذف اعتبار ،کليد " حذف اعتبار و اعتبارهاي ساليانه "  را کليک نماييد. توجه نماييد در صورتي مي توانيد اعتباري را حذف نماييد که  اعتبار ساليانه در آن تعريف نشده باشد.

با فشردن کليد " افزودن اعتبار ساليانه " پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهيد شد که هر سال مي بايست اطلاعات اعتبار مربوط به آن سال را وارد نماييد. 
 

2

 شکل 2

با تکميل نمودن فيلدهاي موجود و فشردن کليد " تاييد " اعتبار ساليانه ثبت خواهد شد. در صورتي که وضعيت اعتبار فعال در نظر گرفته شود مي توان از آن استفاده نمود. 

تا زماني مي توانيد اعتبارات ساليانه را حذف نماييد که استفاده اي از آن نشده باشد.