فهرست
ليست دانشجويان فاقد مجوز آموزشي


ليست دانشجويان فاقد مجوز آموزشي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ليست دانشجوياني که فاقد مجوز آموزشي مي باشند نمايش داده مي شود.


1

شکل 1


با وارد کردن نيمسال و بخش يا رشته ي مورد نظر و فشردن کليد " تاييد" ليست دانشجوياني که در نيمسال انتخابي فاقد مجوز آموزشي مي باشند به همراه توضيحات نمايش داده خواهد شد و با کليک بر روي مشخصات هر دانشجو وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجو خواهيد شد.

 انتخاب بخش يا رشته

توجه نماييد کارشناساني که داراي مجوز " صدور مجوز آموزشي " هستند امکان دسترسي به اين صفحه را دارند.