فهرست
اساتيد


جستجوي اعضاي هيات علمي

اين صفحه مانند شکل 1 مي باشد که براي تعريف استاد جديد، آمار دروس اساتيد و جستجوي اساتيد به طرق مختلفي استفاده مي شود.  

 

2

 شکل 1

  • جستجو بر اساس بخش

با انتخاب بخش مورد نظر و فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه ليست اساتيد بخش مورد نظر نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست در صورت داشتن مجوز مورد نياز وارد صفحه ي مربرط به استاد خواهيد شد.

انتخاب بخش

  • جستجو بر اساس نام خانوادگي

با وارد نمودن نام خانوادگي مورد نظر در کادر مربوطه و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه ليست کليه ي اساتيدي که در نام خانوادگي آنها عبارت وارد شده موجود مي باشد نمايش داده مي شود و با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست در صورت داشتن مجوز مورد نياز وارد صفحه ي مربرط به استاد خواهيد شد.

  • جستجو بر اساس نام

با وارد نمودن نام مورد نظر در کادر مربوطه و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه ليست کليه ي اساتيدي که در نام آنها عبارت وارد شده موجود مي باشد نمايش داده مي شود و با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست در صورت داشتن مجوز مورد نياز وارد صفحه ي مربرط به استاد خواهيد شد.

  • جستجو بر اساس شناسه کاربري

با وارد نمودن شناسه کاربري مورد نظر در کادر مربوطه و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه ليست کليه ي اساتيدي که در شناسه کاربري آنها عبارت وارد شده موجود مي باشد نمايش داده مي شود و با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست در صورت داشتن مجوز مورد نياز وارد صفحه ي مربرط به استاد خواهيد شد.

توجه نماييد براي جستجوي اساتيد حداقل يکي از موارد ذکر شده بايد تکميل گردد. با وارد نمودن فيلدهاي بيشتر حوزه ي جستجو محدودتر مي شود.

براي ويرايش اطلاعاتي از قبيل نام، نام خانوادگي، جنسيت، بخش، مدرک و ... با انتخاب استاد و وارد شدن به صفحه ي مربوط به استاد در قسمت اطلاعات استخدامي مي توان موارد ذکر شده را ويرايش نمود.