فهرست
تعريف استاد جديد


تعريف استاد جديد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد استاد جديدي را تعريف و  اطلاعات استخدامي اساتيد را در اين قسمت وارد نماييد.

 

3

شکل 1 

 با تکميل نمودن فيلد هاي موجود و فشردن کليد " تاييد " مشخصات استاد مورد نظر در سيستم ثبت خواهد شد.