فهرست
آمار وزارت علوم هيات علمي


آمار وزارت علوم هيات علمي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد آمار وزارت علوم اساتيد نمايش داده مي شود.


8

شکل 1


با انتخاب نيمسال، واحد دانشگاهي و فشردن کليد " نمايش " يا کليد " تاييد " در بالاي صفحه، ليست اساتيد به همراه بخش مربوط به آنها و ميزان کارکرد اساتيد در نيمسال انتخابي نمايش داده مي شود. 

در فيلد ترتيب نمايش با انتخاب هر يک از گزينه هاي موجود، ليست مذکور را از لحاظ ترتيب به صورت هاي مختلفي مي توان مشاهده نمود.

مثلا با انتخاب گزينه ي " بخش و نام خانوادگي" در ليست ظاهر شده ابتدا بخش و سپس نام خانوادگي اساتيد نمايش داده مي شود.

براي انتقال اطلاعات به حافظه يا محيط اکسل با فشردن کليد " انتقال به حافظه " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد. فيلدهايي را که براي انتقال موردنظر است را انتخاب نموده و با فشردن کليد " تاييد " اطلاعات به ClipBoard انتقال مي بابد و براي انتقال به اکسل، در پايين صفحه با فشردن کليد " انتقال به اکسل " پيامي مبني بر اينکه در محيط اکسل دستور past را اجرا نماييد نمايان مي شود. با اجراي اين دستور در محيط اکسل اطلاعات انتقال پيدا مي کند.  

 

 7

شکل 2

توجه نماييد اگر در داده هاي آماده ي انتقال، در کنار قلم آماري " * " درج شده باشد به اين مفهوم مي باشد که داده هاي مربوطه در سيستم پرسنلي يافت نشده اند و از داده هاي سستم آموزشي استفاده شده است.