فهرست
برنامه ريزي ساليانه

برنامه ريزي ساليانه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان برنامه ساليانه ي تغذيه را تعريف نمود.

1

شکل 1

با وارد نمودن سال مورد نظر در کادر مربوطه ( توجه نماييد بايد سال را به صورت چهار رقمي وارد نماييد مانند 1390) و فشردن کليد " ايجاد هفته "، پنجره اي مانند شکل 2 نمايش داده خواهد شد.

2 

 شکل 2


با تعيين نمودن تعداد هفته ها ،تاريخ مورد نظر براي شروع برنامه ريزي ساليانه و فشردن کليد  " تاييد " ، هفته هاي مورد نظر ايجاد مي شوند و در ليست برنامه ساليانه تغذيه نمايش داده مي شوند. در ليست موجود مشخصات هر هفته از جمله شماره هفته، تاريخ شروع و پايان هفته و زمان شروع و پايان خريد بر اساس تاريخ و تعداد روزهايي که از قبل تعيين شده است نمايش داده مي شود.  
با کليک بر روي علامت " + " پنجره اي باز خواهد شد که در صورت نياز مي توانيد توضيحات مربوط به هر هفته را وارد ، ويرايش و يا حذف نماييد.

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست پيامي مبني بر حذف هفته ظاهر مي شود که با فشردن کليد " Ok"  آن هفته از ليست حذف خواهد شد.

براي مشاهده ي برنامه ي تغذيه ي سال هاي مختلف با وارد کردن سال مورد نظر در کاد مربوطه و فشردن کليد " مشاهده " ليست هفته هاي مربوط به آن سال نمايش داده مي شود.