فهرست
تغيير نوع کاربر


تغيير نوع کاربر

در صورتي که کاربر داراي دو نوع کاربري باشد با کليک بر روي اين لينک نوع کاربري وي تغيير پيدا کرده و وارد صفحه ي مربوط به نوع کاربري ديگر خود خواهد شد.

به عنوان مثال فردي علاوه بر سمت استادي ، معاون آموزشي نيز مي باشد در اين صورت اين فرد با يک شناسه داراي دو نوع کاربري مي باشد که با  کليک بر روي گزينه ي " تغيير نوع کاربر "  وارد صفحه ي مربوط به نوع کاربري خود خواهد شد.