فهرست
مشخصات فيزيكي كلاس ها


مشخصات فيزيکي کلاس ها

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعريف محل فيزيکي کلاس ها استفاده مي شود.


1

 شکل 1

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه ليست کليه کلاس ها و دانشکده ي مربوط به آنها نمابش داد مي شود با کليک بر روي  هر يک از کلاس ها مشخصات کلاس نمايان مي شود که در صورت نياز کارشناس دانشکده مي تواند مشخصات مورد نظر را تغيير دهد و يا با کليک بر روي  کليد " حذف " کلاس را حذف نمايد.

با کليک بر روي کليد " برنامه ي هفتگي کلاس " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که برنامه ي هفتگي کلاس در نيمسال انتخاب شده  نمايش داده مي شود.

 

2

شکل 2

 

  • جستجو بر اساس نام داشکده

با انتخاب اين گزينه ،انتخاب دانشکده ي مورد نظر و فشردن  کليد " تاييد " در بالاي صفحه ، ليست کلاس هاي موجود در دانشکده  نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر کلاس مشخصات کلاس نمايش داده مي شود.

  • جستجوي نام کلاس

با انتخاب اين گزينه و  وارد نمودن نام کلاس و فشردن  کليد " تاييد " در بالاي صفحه  کلاس هايي که در اسامي آنها عبارت وارد شده موجوو مي باشد نمايش داده مي شود.

  • جستجوي کلاس هاي خالي

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه  وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد.


3

 شکل  3

با انتخاب نيمسال ، واحد ( دانشکده ) و وارد نمودن زمان و ...  و فشردن کليد " تاييد " ليست کلاس هاي خالي با مشخصات وارد شده در صفحه اي مانند شکل 4 نمايش داده مي شود.

انتخاب بازه ي زماني

 4

 شکل 4