فهرست
امور آموزشي- ثبت نام- ثبت نام مقدماتي


ثبت نام مقدماتي

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي انجام ثبت نام مقدماتي توسط کارشناس آموزش بخش و دانشجو استفاده مي شود.


4

شکل 1


در اين صفحه ، در زمان تعيين شده در تقويم آموزشي براي ثبت نام مقدماتي ، ليستي از دروسي را که هنوز توسط دانشجو اخذ نشده است و از نظر پيش نياز مشکلي ندارند قابل مشاهده مي باشد.

در ابتداي صفحه ليست دروس پيشنهادي و در ادامه ليست دروسي را که دانشجو مجاز به اخذ آنها مي باشد نمايش داده مي شود.

با انتخاب دروس مورد نظر و فشردن کليد " تاييد"  ثبت نام مقدماتي براي دانشجو انجام مي گيرد.

در صورتي که دانشجو متمايل به گذراندن دروسي باشد که در ليست  موجود نمي باشد و يا درس مربوط به بخش ديگري باشد کارشناس بخش با استفاده از کليد " انتخاب درس" وارد صفحه اي مانند شکل 2 مي شود که با انتخاب بخش، ليست دروس نمايش داده مي شود و مي تواند درس مورد نظر را انتخاب نمايد.


3

شکل 2


طبق تعريفي که در تقويم آموزشي انجام مي گردد در صورت نياز ، استاد مشاور دانشجو در صورت صلاحديد بايد دروس تعيين شده در ثبت نام مقدماتي را تاييد نمايد.