فهرست
امور آموزشي - وضعيت ها - صدور مجوز مالي ثبت نام


صدور مجوز مالي ثبت نام

در صورتي که  سيستم بنا به هر دليلي مانند عدم پرداخت شهريه و مواردي از اين قبيل به دانشجو اجازه ي ثبت نام ندهد کارشناس مالي مربوطه با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي تواند مجوز مالي براي دانشجو را صادر نمايد.

 

2

 شکل 1

در اين صفحه با انتخاب نيمسال، مجوز مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه مجوز ثبت نام به دانشجو داده مي شود. 

شرح مجوزها

طبق مصوبات:

با انتخاب اين گزينه طبق مصوبات دانشگاه به دانشجو اجازه ي ثبت نام داده مي شود.

عدم مجوز بدون شرط:

در صورتي که بنا به هر دليلي به دانشجو اجازه ي ثبت نام داده نشود با انتخاب اين گزينه مجوز ثبت نام به دانشجو داده نخواهد شد.

مجوز بدون شرط در موارد زير:

با انتخاب اين گزينه  کادري به صفحه اضافه مي شود که باعلامت گذاري هر يک از موارد مورد نظر در آن قسمت بدون هر شرطي به دانشجو اجازه ي ثبت نام داده مي شود.