فهرست
ليست دانشجويان فاقد مجوز مالي


ليست دانشجويان فاقد مجوز مالي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ليست دانشجويان فاقد مجوز مالي نمايش داده خواهد شد.

 1

شکل 1

با وارد کردن نيمسال ، بخش يا رشته ي مورد نظر و فشردن کليد " تاييد" ليست دانشجوياني که در نيمسال انتخابي فاقد مجوزمالي مي باشند به همراه توضيحات نمايش داده مي شود با کليک بر روي مشخصات هر دانشجو وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجو خواهيد شد.

انتخاب بخش يا رشته

توجه نماييد کارشناساني که داراي مجوز" صدور مجوز مالي" هستند مي توانند به اين صفحه دسترسي داشته باشند.

 با کليک بر روي گزينه " بازگشت " به صفحه ي جستجوي دانشجو بر خواهيد گشت.