فهرست
ليست خوابگاه ها

ليست خوابگاه ها

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي ليست خوابگاه ها به همراه برخي از مشخصات آنها مانند نوع خوابگاه، تعداد اتاق ها و ظرفيت اتاق و ... استفاده مي شود.  

 

2

شکل 1

 

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مشخصات خوابگاه خواهيد شد.