فهرست
مشخصات خوابگاه

مشخصات خوابگاه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان مشخصات خوابگاه را تعريف و يا ويرايش نمود.
توجه نماييد سرپرست کل خوابگاه ها و يا ايجاد کننده ي هر خوابگاه مي تواند مشخصات خوابگاه را تعريف و يا ويرايش نمايد.


1 

شکل 1

روش تکميل صفحه ي مشخصات خوابگاه 

 • واحد دانشگاهي

- در قسمت واحد دانشگاهي، واحد دانشگاهي مورد نظر را انتخاب نماييد.

 • عنوان خوابگاه

 - در قسمت عنوان خوابگاه، نام انتخابي خوابگاه را وارد نماييد.

 • مدل خوابگاه

-طبق مدل انتخاب شده در قسمت " مدل هاي خوابگاه"، خوابگاه جديد ايجاد مي شود. بنابراين در قسمت مدل خوابگاه به طور خودکار مدلي که خوابگاه بر اساس آن ساخته شده است نمايش داده خواهد شد.

 • مدل ظرفيت

- در قسمت مدل ظرفيت ، ظرفيت اتاق هاي خوابگاه را از ليست کشويي مي توانيد مشخص نماييد

 • مدل نرخ

- نرخ خوابگاه ها داراي مدل هاي مختلفي مي باشد که مدل مورد نظر را از ليست کشويي موجود مي توانيد انتخاب نماييد.

- مشخصاتي نظير جنسيت، نوع ،آدرس، تلفن، نوع سازه ،سال ساخت، سال بهره برداري، متراژ زيربناي خوابگاه را مي توانيد در قسمت هاي مربوطه وارد نماييد.

 • مشخصات رفتاري

- مشخصه ي مورد نظر براي خوابگاه را در قسمت مشخصات رفتاري مي توانيد علامت گذاري و انتخاب نماييد.

علامت گذاري گزينه " حوزه هاي تخصيص همه ي سطوح باهم ترکيب شوند " به اين مفهوم مي باشد که حوزه هاي تخصيص هر سطح از خوابگاه از سطوح بالاتر ارث بري مي کند و حوزه ي تخصيص هر سطح با سطوح بالاتر ترکيب مي شوند. چنانچه قصد اسکان دانشجو در سطح مورد نظر را داشته باشيد دانشجويان علاوه بر شرط تخصيص آن سطح مي بايست شرايط سطوح بالاتر را نيز داشته باشند.

به عنوان مثال اگر سطوح خوابگاه به صورت بلوک - طبقه - اتاق باشد و حوزه ي تخصيص بلوک دانشجويان کارشناسي، حوزه ي تخصيص طبقه دوم دانشکده ي علوم باشد و حوزه ي تخصيص اتاق هاي طبقه ي دوم بخش فيزيک باشد دانشجويان مقطع کارشناسي دانشکده علوم بخش فيزيک مي توانند در اتاق هاي طبقه دوم ثبت نام  نمايند.

 • ويژگي تخصيص

- با انتخاب حوزه ي تخصيص، به طور خودکار در قسمت ويژگي تخصيص هر سطح توضيح داده مي شود که وضعيت حوزه تخصيص اين سطح چگونه است.
به عنوان مثال در برخي از سطوح توضيح داده مي شود که حوزه تخصيص تعريف نشده است و يا به طور کامل تعريف مي شود که اين سطح از چه سطوحي ارث بري مي کند و چه سطوحي را تحت پوشش قرار مي دهد. 

 • حوزه ي تخصيص

- حوزه هايي که با استفاده از لينک " تعيين حوزه ي تخصيص " به هر سطح اختصاص داده مي شود در اين قسمت نمايش داده خواهد شد.
براي اختصاص دادن حوزه ي تخصيص جديد در هر سطح بر روي لينک " تعيين حوزه ي تخصيص " کليک نماييد.

 • امکانات

 -  ايجاد کننده خوابگاه با اطلاع از امکانات خوابگاه از قبيل نمازخانه، سالن مطالعه، مرکز طبي و ... مي تواند امکانات خوابگاه را در اين قسمت علامت گذاري نمايد.

 •  ليست  بلوک / طبقه / فلت هاي خوابگاه

در اين قسمت ليست بلوک / طبقه / فلت هاي خوابگاه نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد مشخصات سطوح زيرين بلوک / طبقه / فلت  خواهيد شد. 

مشخصات بلوک / طبقه / فلت هاي خوابگاه  

 • ليست ظرفيت ها

در اين قسمت ليست ظرفيت هايي که در هر نيمسال تعريف مي شود نمايش داده خواهد شد.
براي ايجاد ظرفيت جديد بر روي لينک " ايجاد ظرفيت جديد " کليک نماييد.  

در سمت راست صفحه قسمتي مانند شکل 2 با عنوان " امور مربوط به خوابگاه" موجود مي باشد. براي مطالعه ي راهنماي مربوطه بر روي لينک زير کليک نماييد.

امور مربوط به خوابگاه

13

شکل 2