فهرست
مشخصات بلوک/طبقه/فلت خوابگاه


مشخصات بلوک/طبقه/فلت خوابگاه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد مشخصات مربوط به بلوک / طبقه / فلت را تعريف و يا در صورت نياز اطلاعات موجود را ويرايش نماييد.   

 

 2

 شکل 1

  • عنوان بلوک/طبقه/فلت 

در قسمت عنوان، نام انتخابي بلوک/طبقه/فلت را وارد نماييد.

  •  مدل نرخ

در صورتي که بلوک/طبقه/فلت داراي نرخ هاي متفاوتي باشند مي بتوانيد مدل نرخ مورد نظر را از ليست کشويي موجود انتخاب نماييد. توجه داشته باشيد در صورتي که در هر سطح مدلي انتخاب نگردد از سطح بالاتر ارث بري مي کند.

  • ويژگي تخصيص

با توجه به حوزه ي تخصيص، به طور خودکار در قسمت ويژگي تخصيص هر سطح، توضيح داده مي شود که وضعيت حوزه تخصيص اين سطح چگونه است.
به عنوان مثال در برخي از سطوح توضيح داده مي شود که حوزه تخصيص تعريف نشده است و يا به طور کامل تعريف مي شود که اين سطح از چه سطوحي ارث بري مي کند و چه سطوحي را تحت پوشش قرار مي دهد.

  • حوزه ي تخصيص

حوزه هايي که با استفاده از لينک " تعيين حوزه ي تخصيص " به هر سطح اختصاص داده مي شود در اين قسمت نمايش داده خواهد شد.
براي اختصاص دادن حوزه ي تخصيص جديد در هر سطح بر روي لينک " تعيين حوزه ي تخصيص " کليک نماييد.

با علامت گذاري گزينه ي " دانشجويان ورودي جديد مي توانند اين ... و تمام زيرمجموعه هاي آن را انتخاب كنند." اين بلوک/طبقه/فلت به دانشجويان ورودي جديد نيز اختصاص داده خواهد شد. 

  • ليست  بلوک / طبقه / فلت

در اين قسمت ليست بلوک / طبقه / فلت اي که در سطح زيرين اين سطح وجود دارد نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک ار موارد موجود در ليست  وارد مشخصات مربوط به آن سطح خواهيد شد.
به عنوان مثال اگر در صفحه ي مربوط به مشخصات طبقه باشيد در اين قسمت ليست فلت ها يا اتاق هاي مربوط به اين طبقه نمايش داده خواهد شد. 

در سمت راست صفحه قسمتي مانند شکل 2 با عنوان " امور مربوط به بلوک / طبقه / فلت" موجود مي باشد که با استفاده از اين قسمت مي توانيد حوزه ي تخصيص، طبقه / فلت / اتاق جديد و ... را تعريف نماييد.

با کليک بر روي اين لينک پيامي مبني بر " اختصاص اين سطح و تمام زير مجموعه هاي آن به ورودي هاي جديد " ظاهر مي شود که با تاييد نمودن پيام ، اين سطح و تمام زير مجموعه هاي آن به ورودي هاي جديد اختصاص مي يابد.

  • افزودن طبقه/ فلت/ اتاق جديد

                -  افزودن طبقه/ فلت جديد

 با کليک بر روي لينک " افزودن طبقه/ فلت/ اتاق" پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که با وارد نمودن مشخصات طبقه/ فلت/ اتاق و فشردن کليد " تاييد"  اين طبقه/ فلت/ اتاق به ليست طبقه/ فلت/ اتاق خوابگاه اضافه مي شود.

4

شکل 3
 

                 - افزودن اتاق جديد

با کليک بر روي اين لينک وارد صفحه اي خواهيد شد که مي توانيد مشخصات مربوط به اتاق جديد را تعريف نماييد.

 

با کليک بر روي لينک " ليست دانشجويان ساکن "  وارد صفحه اي مانند شکل 4 خواهيد شد که ليست دانشجويان ساکن در اين سطح نمايش داده مي شود.

6 

شکل 4 

در اين صفحه در قسمت مشاهده ي تعداد واحد درسي با انتخاب گزينه ي " بلي" ، تعداد واحد درسي هر دانشجو نيز در ليست نمايش داده خواهد شد.

در قسمت مرتب سازي، ليست دانشجويان بر اساس گزينه ي انتخاب شده از ليست کشويي نمايش داده خواهد شد.

  • حذف همه ي اتاق هاي اين سطح

با کليک بر روي اين لينک پيامي مبني بر " حذف کليه ي اتاق هاي اين سطح " ظاهر خواهد شد که با تاييد نمودن پيام، در صورتي که در هيچ يک از اتاق ها دانشجويي ساکن نباشد کليه ي اتاق ها خذف خواهند شد.    

  •  چاپ کارت ها

در ابتدا با راه اندازي برنامه ي مربوط به چاپ و با کليک بر روي لينک "چاپ کارت ها "، توسط برنامه ي سرويس چاپ، کارت هاي دانشجويان ساکن اين سطح نمايش داده خواهند شد که با فشردن آيکون مربوط به پرينت، کارت ها شروع به چاپ مي شوند.

  • حذف بلوک/طبقه/فلت

با کليک بر روي اين لينک پيامي مبني بر " حذف اين سطح و تمام زير مجموعه هاي آن  " ظاهر خواهد شد که با تاييد نمودن پيام، در صورتي که در اين سطح و زير مجموعه هاي آن دانشجويي ساکن نباشد آن سطح و تمام رير مجموعه هاي آن خذف خواهد شد.