فهرست
مديريت اتاق ها


مديريت اتاق ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ليست تمامي اتاق هاي خوابگاه به همراه تعداد ظرفيت، تعداد ساکنين در نيمسال انتخابي، ظرفيت مانده و ... مشاهده مي شود و مي توان مشخص نمود که کدام اتاق ها به ورودي هاي جديد اختصاص داده شود.


6

شکل 1

توجه نماييد اطلاعات نيمسالي که  در قسمت " نيمسال فعال" انتخاب مي شود نمايش داده خواهد شد.

با علامت گذاري اتاق هاي مورد نظر و کليک بر روي گزينه ي " تخصيص به ورودي هاي جديد"  اتاق هاي انتخابي به ورودي هاي جديد اختصاص مي يابد.
در صورتي که اتاقي غير قابل استفاده باشد با کليک بر روي اتاق مورد نظر وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که با علامت گذاري گزينه ي " اين اتاق قابل اجاره دادن نيست " اتاق به حالت غير قابل استفاده نمايش داده خواهد شد.

 

5

شکل 2