فهرست
امور مربوط به خوابگاه


امور مربوط به خوابگاه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد در قسمت امور مربوط به خوابگاه ها مي توان مواردي نظير حوزه ي تخصيص خوابگاه، ظرفيت خوابگاه، مديريت اتاق هاي خوابگاه و ... را تعيين نمود.  

4 

شکل 1

با کليک بر روي اين لينک پيامي مبني بر " حذف تمام اطلاعات ظرفيت " نمايش داده خواهد شد که با تاييد نمودن پيام، تمامي اطلاعات ظرفيت  مربوط به اتاق ها،فلت ها، واحدها، طبقات و ساير موارد بجز خوابگاه حذف خواهد شد. 

  • حذف تخصيص به ورودي هاي جديد

با کليک بر روي اين لينک پيامي مبني بر " اين خوابگاه غير قابل تخصيص به ورودي هاي جديد خواهد شد " نمايش داده مي شود که با تاييد نمودن پيام، خوابگاه به ورودي هاي جديد اختصاص داده نخواهد شد.

  • نام گذاري مجدد نام اتاق ها از شماره ...

با وارد نمودن شماره مورد نظر در کادر مربوطه و فشردن لينک " نام گذاري مجدد نام اتاق ها از شماره " کليه ي اتاق هاي خوابگاه مجددا بر اساس اينکه شماره ي وارد شده شماره ي اولين اتاق خواهد بود، شماره گذاري خواهند شد.  

  •  اجاره ها

با استفاده از اين قسمت که مانند شکل 2 مي باشد مي توانيد در صورت نياز کليه ي اطلاعات اجاره در نيمسال مورد نظر را به نيمسال فعال انتقال دهيد. به عنوان مثال مي توانيد کليه ي اطلاعات اجاره در نيمسال اول 90 را به نيمسال دوم 90 (نيمسال فعال) انتقال دهيد. 

5

شکل 2


با انتخاب نيمسال مورد نظر از ليست کشويي و فشردن کليد مربوطه، اطلاعات اجاره از نيمسال انتخابي به نيمسال فعال انتقال خواهد يافت. 

  • حذف اجاره هاي نيمسال فعال

با کليک بر روي اين لينک پيامي مبني بر " حذف اطلاعات اجاره ي نيمسال فعال " نمايش داده خواهد شد که با تاييد نمودن پيام، کليه ي اطلاعات اجاره در نيمسال فعال حذف خواهد شد.
توجه نماييد حذف کلي اطلاعات اجاره،تنها براي نيمسال هاي دوم امکان پذير مي باشد.

در ابتدا با راه اندازي برنامه ي مربوط به چاپ و با کليک بر روي لينک "چاپ کارت ها "، توسط برنامه ي سرويس چاپ، کارت ها نمايش داده خواهند شد که با فشردن آيکون مربوط به پرينت، کارت ها شروع به چاپ مي شوند.

با کليک بر روي اين لينک پيامي مبني بر " حذف خوابگاه " نمايش داده خواهد شد که با تاييد نمودن پيام،خوابگاه و تمام ملحقات آن در صورتي که دانشجويي ر آن اسکان نداشته باشد حذف خواهد شد.