فهرست
خوابگاه - گزارش


گزارش

با استفاده از اين قسمت که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد از وضعيت اسکان دانشجو در خوابگاه در صفحه ي جديد يا درقالب فايل Pdf و Exceگزارش تهيه نماييد.

2

 شکل 1


گزارش گيري بر اساس نام اتاق، نام دانشجو و يا شماره ي دانشجويي امکان پذير مي باشد.
با انتخاب نيمسال مورد نظر در قسمت نيمسال فعال ،انتخاب نوع گزارش گيري از ليست کشويي موجود و کليک بر روي لينک مورد نظر از لينک هاي موجود، ليست اسکان دانشجويان در قالب خواسته شده نمايش داده خواهد شد. 
با کليک بر روي لينک " ليست اسکان در نيمسال "  وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که ليست اسکان دانشجويان در خوابگاه نمايش داده مي شود.

1

شکل 2 

در اين صفحه در قسمت مشاهده ي تعداد واحد درسي با انتخاب گزينه ي " بلي" ، تعداد واحد درسي هر دانشجو نيز در ليست نمايش داده خواهد شد.

در قسمت مرتب سازي، ليست دانشجويان بر اساس گزينه ي انتخاب شده از ليست کشويي نمايش داده خواهد شد.

  • بر اساس نام اتاق 

با انتخاب اين گزينه ليست اسکان به ترتيب شماره ي اتاق ها نمايش داده خواد شد.

  • براساس نام دانشجو

با انتخاب اين گزينه ليست اسکان بر اساس نام خانوادگي دانشجويان به ترتيب حروف الفبا نمايش داده خواهد شد.

  • بر اساس شماره ي دانشجويي

با انتخاب اين گزينه ليست اسکان به ترتيب شماره دانشجويي از کوچک به بزرگ نمايش داده خواهد شد.