فهرست
جستجوي خوابگاه ها

جستجوي خوابگاه ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد امکان جستجوي وضعيت اسکان دانشجويان در خوابگاه ها به طرق مختلفي  امکان پذير مي باشد.

1

شکل 1

 

با تکميل نمودن فيلدهاي مختلف و فشردن کليد " جستجو  " در پايين صفحه ليست دانشجويان در همين صفحه نمايش داده خواهد شد. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي امور مربوط به خوابگاه دانشجو خواهيد شد. 
توجه نماييد
هر چه تعداد فيلدهاي تکميل شده بيشتر باشد جستجو محدودتر و سريعتر انجام مي گيرد.  .

روش تکمبل نمودن فيلدها به صورت زير مي باشد:
- در ابتدا نيمسال و واحد دانشگاهي مورد نظر را انتخاب نماييد.
- با انتخاب هر خوابگاه ليست اتاق هاي مربوطه در قسمت اتاق نمايش داده مي شود که مي توانيد اتاق مورد نظر را انتخاب نماييد.
- شماره دانشجويي هاي دانشجويان مورد نظر را در قسمت شماره دانشجويي وارد نماييد با فشردن کليد "جستجو" در پايين صفحه ليست دانشجويان در همين صفحه نمايش داده خواهد شد. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي امور مربوط به خوابگاه دانشجو خواهيد شد. 

به ياد داشته باشيد اگر بيش از يک شماره  دانشجويي را بخواهيد وارد نماييد آنها را با علامت کاما از يکديگر جدا نماييد.

انتخاب دانشکده / بخش

به همين منوال ديگر  فيلدها را در صورت نياز انتخاب و تکميل نماييد.

-  ليست دانشجويان بر اساس گزينه ي انتخاب شده در قسمت "ترتيب " بر اساس "نام اتاق "، "نام دانشجو "يا "شماره ي دانشجويي" نمايش داده مي شود.