فهرست
صفحه ي اختصاصي خوابگاه


صفحه ي اختصاصي خوابگاه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ايجاد کننده ي خوابگاه با استفاده از ابزار موجود مي تواند اطلاعاتي را جهت يادآوري در مورد خوابگاه در اين قسمت ياداشت نمايد.

1

شکل 1

 توجه نماييد تنها ايجاد کننده ي خوابگاه به اين صفحه دسترسي خواهد داشت.