فهرست
ليست نرخ ها


ليست نرخ ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان نرخ خوابگاه ها را مشخص نمود.

1

شکل 1


در اين صفحه ليست نرخي که در قسمت مدل نرخ ها انتخاب شده است نشان داده مي شود. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست پنجره اي مانند شکل 2باز خواهد شد که کاربراني که داراي مجوز مربوطه مي باشد مي تواند در صورت نياز برخي از مشخصات نرخ را ويرايش و يا آن را حذف نمايند.

براي افزودن نرخ ترمي جديد با کليک بر روي لينک " افزودن نرخ ترمي جديد " پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که با انتخاب نيمسال ، وارد نمودن مبالغ خواسته شده و فشردن کليد " تاييد " نرخ جديد به ليست نرخ هاي ترمي اضافه مي گردد.

 

2

شکل 2