فهرست
زير سيستم جديد تغذيه

مديريت برنامه ريزي تغذيه

براي ورود به سيستم تغذيه و مشاهده و مديريت قسمت هاي مختلف در ابتدا با ورود به سيستم تغذيه وارد مي شويد. براي ورود به هر واحد تغذيه همان طور که در شکل 1 مشاهده مي کنيد بر روي واحد هاي تغذيه دانشجويي کليک نماييد.

1 

شکل 1 

مديريت واحد هاي تغذيه دانشگاهي

با انتخاب واحدهاي تغذيه دانشگاهي  ليست  واحدهاي دانشگاهي را  مطابق شکل 2 مشاهده مي کنيد. ورود به مديريت تغذيه براي هر واحد دانشگاهي به خصوص با وارد شدن از آن واحد شروع مي شود. 

2

شکل 2

 

در اين صفحه بازدن  4  وارد صفحه مشخصات واحد تغذيه مي شويد که در شکل 3 قابل مشاهده است. در اين صفحه واحد دانشگاهي مورد نظر را که مي خواهيد  مديريت تغذيه را برايش انجام دهيد ، از منوي کشويي انتخاب مي کنيد.

در اين صفحه مي توانيد حداکثر بدهي را مشخص کنيد. حداکثر بدهي ميزان اعتباري است که اگر هر کاربر بخواهد وعده غذايي را خريد کند و ميزان اعتبارش از قيمت وعده غذايي کمتر باشد ومجوز خريد را نداشته باشد، سيستم با اضافه کردن اين اعتبار  به اعتبار اوليه کاربر، اجازه خريد را مي دهد. ولي اين اعتبار به صورت بدهي به حساب کاربر اضافه مي شود.         

با زدن دکمه ذخيره از نوارابزار بالاي صفحه  وارد صفحه ليست واحد هاي تغذيه دانشگاهي  در شکل 2 مي شويد. 

8

شکل 3

با کليک دکمه 10 در ليست، وارد قسمت ويرايش مي شويد. براي مشاهده صفحه در حالت ويرايش ، دکمه ويرايش را از نوارابزار بالاي صفحه کليک کرده و مي توانيد اطلاعاتي که قبلا وارد

کرده ايد را مشاهده و ويرايش نماييد.

با کليک بر روي هر يک از واحدهاي موجود در ليست واحدهاي تغذيه دانشگاهي در شکل 2 ،  وارد صفحه اي مانند شکل 4 خواهيد شد که امور تغذيه ي واحد دانشگاهي مورد نظر  را

 مي توانيدمديريت نماييد. 

9

شکل4  

در اين قسمت توضيحات مختصري در مورد قسمت هاي  مديريت تغذيه مي بينيد. با کليک بر روي هرکدام از قسمت ها در منوي سمت راست صفحه ، وارد ليست و مديريت قسمت ها

 مي شويد که هر کدام مجزا توضيح داده مي شود.

 

گروه هاي قيمتي

گروه هاي قيمتي همان طور که در شکل 5 مشاهده مي کنيد ، مربوط به نوع گروه هايي است که براي قيمت هاي خوراکي مشخص مي شود. در تعريف ليست قيمت ها براي گروه هاي استفاده کننده، اين قيمت ها به ازاي اين گروه هاي قيمتي تعريف مي شوند.  

11

شکل5

با کليک دکمه 12 وارد صفحه ي جديدي براي تعريف گروه قيمتي جديد مطابق شکل 6 مي شويد . با وارد کردن عنوان جديد  و  زدن دکمه ي ذخيره وارد ليست گروه هاي قيمتي در شکل 5

مي شويد.

13

شکل6

 براي ويرايش هر گروه قيمتي ، بر روي رديف مورد نظر در ليست کليک مي کنيد و وارد صفحه اي که در شکل 7 مشاهده مي کنيد ، مي شويد.تغييرات را انجام داده و  با زدن دکمه ذخيره وارد ليست گروه هاي قيمتي مي شويد.

14

شکل7

 

 براي حذف هر گروه قيمتي ، مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 5 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه حذف از نوارابزار بالاي صفحه،اگر در صفحات ديگر استفاده نشده باشد، گروه هاي مورد نظر را حذف نماييد.

 

انواع ژتون

 همان طور که در شکل8 مشاهده مي کنيد ، انواع ژتون مربوط به ژتون هايي است که براي هر واحد دانشگاهي تعريف مي شود.  در تعريف ليست قيمت ها براي گروه هاي استفاده کننده، اين قيمت ها به ازاي ژتون هايي که در اين قسمت تعريف مي شوند، مشخص مي شود.  

16

شکل8

با کليک 17 وارد صفحه ي جديدي براي تعريف ژتون هاي جديد مطابق شکل 9 مي شويد . با وارد کردن عنوان ژتون جديد  و  زدن دکمه ي ذخيره وارد ليست انواع ژتون در شکل 8 مي شويد.

18

شکل9

 براي ويرايش ژتون ها، بر روي رديف مورد نظر در ليست ژتون ها کليک مي کنيد و وارد صفحه اي که در شکل10 مشاهده مي کنيد ، مي شويد.تغييرات را انجام داده و  با زدن دکمه ذخيره وارد ليست انواع ژتون در شکل 8  مي شويد.

19

شکل10

براي حذف هر نوع ژتون، مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 8 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه حذف از نوارابزار بالاي صفحه،اگر در صفحات ديگر استفاده نشده باشد، ژتون هاي مورد نظر را حذف نماييد.

 

گروه هاي استفاده کننده

گروه هايي که در واحد دانشگاه مي توانند از زيرسيستم تغذيه استفاده کنند در اين قسمت تعريف مي شوند. با کليک بر روي گروه هاي استفاده کننده از منوي سمت راست در شکل 4 ، صفحه اي مطابق شکل 11 مشاهده مي کنيد.

20

شکل11

 با کليک 17 وارد صفحه ي جديدي براي تعريف گروه هاي استفاده کننده جديد مطابق شکل 12 مي شويد .

22

شکل12

عنوان، نام گروه استفاده کننده مي باشد. داده ورودي شامل دانشجو، استاد، پرسنل و غير کاربر مي باشد که بنابر نوع گروه استفاده کننده انتخاب مي شود. 

با وارد کردن ترتيب بررسي مشخص مي کنيم که هر گروه استفاده کننده  چه اولويتي  براي تعين گروه کاربر دارد. مثلا هر دانشجو مي تواند عضوي از گروه هاي خوابگاهي ، نوبت اول  و

 ...  باشد. گروهي براي دانشجو بررسي مي شود که داراي بالاترين اولويت باشد و گروه هاي ديگر که اولويت هاي پايين تري دارند براي دانشجو بررسي نخواهد شد.

 با کليک دکمه ي ذخيره از نوارابزار بالاي صفحه ، صفحه اي به  شکل 13 مشاهده مي شود.

براي حذف هر گروه استفاده کننده ، مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 11 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه حذف از نوارابزار بالاي صفحه، اگر در صفحات ديگر استفاده نشده باشد، گروه هاي مورد نظر را حذف نماييد.

23

شکل13

تابع تصميم

 تاريخ هاي قيمت

بعد از تعريف گروه هاي قيمتي، بايدليست قيمت ها را براي اين گروه در يک تاريخ مشخص کنيد. بدين منظور ابتدا بايد يک تاريخ را تعريف کنيد. با کليک دکمه 17در بالاي ليست تاريخ هاي قيمت، وارد صفحه اي که در شکل 14 مشخص شده است، مي شويد.

24

شکل14

 در اين صفحه تاريخ را انتخاب کرده و در صورت داشتن توضيحات، اطلاعات را وارد مي کنيد و با کليک دکمه ذخيره وارد صفحه شکل 13 مي شويد. با کليک دکمه 10در ليست مي توانيد توضيحاتي را که وارد کرده ايد ويرايش نماييد.

با کليک روي هر سطر در ليست تاريخ هاي قيمت به صفحه ي ليست قيمت که در شکل 15 مشخص شده است، وارد مي شويد. 

 

26

شکل15

 در اين صفحه،مي توانيد قيمت ها را براي هر گروه  قيمتي که در صفحه ي تعريف گروه هاي قيمتي و به ازاي ژتون ها که در صفحه ي تعريف انواع ژتون مشخص شده، تعريف نماييد. مثلا قيمت را 

براي گروه کم هزينه به ازاي ژتون عادي،فراموشي و اضطراري مشخص مي کنيد. مثلا در اين شکل قيمت گروه کم هزينه براي ژتون عادي 1900 وارد شده است.

با کليک دکمه ذخيره از نوار ابزار بالاي صفحه به ليست تاريخ هاي قيمت در شکل 13 وارد مي شويد.  براي ويرايش قيمت ها نيز مي توانيد با کليک ويرايش از نوار ابزار بالاي صفحه، قيمت ها را ويرايش کنيد. براي حذف هر تارخ قيمت، مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 13 در ليست تاريخ هاي قيمت را  انتخاب کرده و با زدن دکمه 27 در بالاي ليست، تاريخ هاي مورد نظر را اگر در صفحات ديگر استفاده نشده باشد حذف نماييد.

 

مواد تشکيل دهنده

در اين قسمت مواد تشکيل دهنده ي خوراک ها  تعريف مي شوند. با کليک بر روي مواد تشکيل دهنده از منوي سمت راست در شکل 4 ، صفحه ي ليست مواد تشکيل دهنده را مطابق شکل 16 مشاهده مي کنيد.

 28

شکل16

 با کليک 17 وارد صفحه ي جديدي براي تعريف مواد تشکيل دهنده ي جديد مطابق شکل 17 مي شويد .

30

شکل17

 در اين قسمت عنوان ماده ، واحد اندازه گيري را به کيلو گرم، گرم، هزارم کيلوگرم، مثقال، ليتر، قرص، ريال و عدد و کالري ماده مورد نظر را وارد کرده و بعد از کليک دکمه ذخيره از نوار ابزار بالاي 

صفحه وارد صفحه که در شکل 18 مشاهده مي کنيد ببينيد.

براي حذف هر ماده تشکيل دهنده، مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 16 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه حذف از نوارابزار بالاي صفحه، اگر در صفحات ديگر استفاده نشده باشد، مواد 

مورد نظر را حذف نماييد.

 

32

شکل18

 قيمت هاي مواد تشکيل دهنده

بعد از تعريف مواد تشکيل دهنده، بايد قيمت ها را براي اين مواد در يک تاريخ مشخص کنيد. با کليک دکمه 17در بالاي ليست قيمت هاي مواد تشکيل دهنده، وارد صفحه اي که در شکل19 مشخص شده است، مي شويد.

33

شکل19

 در اين قسمت تاريخ مورد نظر را انتخاب کرده و قيمت را براي ماده اوليه تعريف شده وارد کنيد. با کليک دکمه ذخيره وارد ليست قيمت هاي مواد تشکيل دهنده مي شويد. براي ويرايش قيمت بر روي خود سطر در ليست کليک نموده و اطلاعات را ويرايش نماييد. براي حذف هر قيمت مواد تشکيل دهنده مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 18 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه 27 

در بالاي ليست، تاريخ و قيمت هاي مورد نظر را اگر در صفحات ديگر استفاده نشده باشد حذف نماييد.

 

 خوراک ها

در اين قسمت انواع خوراک هاي مورد استفاده در واحد دانشگاهي تعريف مي شوند. با کليک بر روي خوراک هااز منوي سمت راست در شکل 4 ، صفحه ي ليست خوراک ها را مطابق شکل 20 مشاهده مي کنيد.

34

شکل20

با کليک 17 وارد صفحه ي جديدي براي تعريف خوراک هاي جديد مطابق شکل 21 مي شويد .

35

شکل21

 در اين قسمت عنوان خوراک را وارد مي کنيد. براي اين خوراک بايد گروه قيمتي را که قبلا تعريف کرده ايد انتخاب نماييد.در اين قسمت مشخص مي شود که هر خوراک به چه گروه قيمتي انساب 

داده شده است. اگر خورا کي را که تعريف مي کنيد غير فعال کنيد و تيک غير فعال بودن را بزنيد، ديگر نمي توا نيد از اين خوراک در برنامه غذايي استفاده کنيد. در صورتي که بخواهيد بعدا از اين 

خوراک استفاده کنيد بايد تيک غير فعال بودن را برداريد. 

خوراک هايي که تعريف مي شود مي تواند براي صبحانه، ناهار و شام استفاده شود.در اين قسمت مشخص مي کنيد که اين خوراک براي چه وعده هايي استفاده مي شود و تيک هر کدام را 

بايد بزنيد.در صورت مشخص نکردن وعده هاي صبحانه، ناهار و شام براي خوراک ،در برنامه غذايي نام خوراک را در ليست خوراک هاي مربوط به صبحانه، ناهار و شام نخواهيد ديد.

با کليک دکمه ي ذخيره از نوارابزار بالاي صفحه ، صفحه اي به  شکل 22 مشاهده مي شود.

براي حذف هر خوراک، مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 20 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه حذف از نوارابزار بالاي صفحه، اگر در صفحات ديگر استفاده نشده باشد، خوراک مورد نظر را 

حذف نماييد.

36 

شکل22

 مواد تشکيل دهنده خوراک

بعد از تعريف و ثبت خوراک، بايد مواد اوليه و مقدار آن را براي  خوراک مورد نظر مشخص کنيد.  با کليک دکمه 17در بالاي ليست مواد تشکيل دهنده، وارد صفحه اي که در شکل 23 مشخص 

شده است، مي شويد.

  

38

 شکل23

در اين صفحه براي خوراک تعريف شده، مواد تشکيل دهنده را از نوار ابزار مواد تشکيل دهنده و مقدار مورد نياز را مشخص مي کنيد. با کليک دکمه ذخيره وارد ليست مواد تشکيل دهنده در شکل 

22 مي شويد. براي ويرايش مقدار مواد تشکيل دهنده بر روي سطر مورد نظر در ليست مواد تشکيل دهنده کليک کرده و مقدار مورد نظر را ويرايش کنيد.

براي حذف هر خوراک و  مواد تشکيل دهنده آن مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 22 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه 27 در بالاي ليست، درصورتي که در صفحات ديگر استفاده نشده 

باشد حذف نماييد.

 

دسرها

در اين قسمت انواع دسر هاي مورد استفاده تعريف مي شوند. با کليک بر روي دسرهااز منوي سمت راست در شکل 4 ، صفحه ي ليست دسر ها را مطابق شکل 24 مشاهده مي کنيد.

39

شکل24

 

با کليک 17 وارد صفحه ي جديدي براي تعريف دسرهاي جديد مطابق شکل 25 مي شويد .

40

شکل25

 در اين قسمت عنوان دسر را به همراه تعداد مجاز خريدي که هر فرد مي تواندرزرو و خريد کند وارد مي کنيد.  اگر دسري را که تعريف مي کنيد غير فعال کنيد و تيک غير فعال بودن را بزنيد، ديگر 

نمي توا نيد از اين دسردر برنامه غذايي استفاده کنيد. در صورتي که بخواهيد بعدا از اين دسراستفاده کنيد بايد تيک غير فعال بودن را برداريد. 

دسر هايي که تعريف مي شود مي تواند براي صبحانه، ناهار و شام استفاده شود.در اين قسمت مشخص مي کنيد که اين دسر براي چه وعده هايي استفاده مي شود و تيک هر کدام را بايد 

بزنيد.در صورت مشخص نکردن وعده هاي صبحانه، ناهار و شام براي دسر،در برنامه غذايي نام دسررا در ليست دسر هاي مربوط به صبحانه، ناهار و شام نخواهيد ديد.

با کليک دکمه ي ذخيره از نوارابزار بالاي صفحه ، صفحه اي به  شکل 26 مشاهده مي شود.

براي حذف هر دسر، مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 24 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه حذف از نوارابزار بالاي صفحه، اگر در صفحات ديگر استفاده نشده باشد، دسرمورد نظر را حذف 

نماييد.

  

41

شکل26

 قيمت هاي دسر

بعد از تعريف وثبت دسر، بايد قيمت ها را براي دسر مورد نظر در يک تاريخ مشخص کنيد. با کليک دکمه 17در بالاي ليست قيمت هاي دسر، وارد صفحه اي که در شکل27 مشخص شده است، مي شويد.

  42

شکل27

 در اين قسمت تاريخ مورد نظر را انتخاب کرده و قيمت را براي دسرتعريف شده،  وارد کنيد. با کليک دکمه ذخيره وارد ليست قيمت هاي دسر مي شويد. براي ويرايش قيمت دسر بر روي سطر مورد 

نظر در ليست قيمت هاي دسر کليک کرده و قيمت مورد نظر را ويرايش کنيد.

براي حذف هر  قيمت دسر مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 26 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه 27 در بالاي ليست، تاريخ و قيمت هاي مورد نظر را اگر در صفحات ديگر استفاده 

نشده باشد حذف نماييد.

 

 

 آشپزخانه ها

با کليک بر روي آشپزخانه ها در منوي سمت راست در شکل 4 به ليست آشپزخانه ها وارد مي شويد .همان طور که در شکل 28 مشاهده مي کنيد آشپزخانه هاي موجود در واحد دانشگاهي در اين قسمت تعريف مي شود.

 43

شکل27 

 با کليک 17 وارد صفحه ي جديدي براي تعريف آشپزخانه هاي جديد مطابق شکل 28 مي شويد .

 

45

شکل28

 در اين قسمت عنوان آشپزخانه ،آدرس ip، آدرس آشپزخانه ، تلفن ونام پيمانکار مربوط به آشپزخانه را وارد کنيد. با کليک دکمه ذخيره از نوار ابزار بالاي صفحه وارد ليست آشپزخانه ها در شکل 

27 مي شويد.براي ويرايش اطلاعات

 مربوط به هر آشپزخانه بر روي سطر مربوط به همان آشپزخانه در شکل 27 کليک کرده وبعد از کليک دکمه 46 از نوار ابزار بالاي صفحه وارد صفحه ويرايش مي شويد و مي توانيد اطلاعات را ويرايش نماييد و با کليک دکمه47   تغييرات را ذخيره مي کنيد و وارد ليست آشپزخانه ها مي شويد. 

 براي حذف آشپزخانه ها  مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 27 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه 27 در بالاي ليست، درصورتي که در صفحات ديگر استفاده نشده باشد حذف نماييد.

 

برنامه غذايي

براي تعريف برنامه غذايي با کليک بر روي برنامه غذايي در منوي سمت راست در شکل 4 وارد اين صفحه مي شويد که در شکل 29 مشاهده مي کنيد.

48

شکل29

 با کليک 17 وارد صفحه ي جديدي براي تعريف برنامع غذايي جديد مطابق شکل 30 مي شويد .

49

شکل30

 در اين صفحه عنوان وعده غذايي را مشخص مي  کنيد. براي هر وعده ي صبحانه، ناهار و شام  بايد تعداد روز و ساعت مهلت خريد وعده هارا مشخص کنيد. تعريف برنامه غذايي به ازاي هر روز 

تعريف مي شود. براي هر روز مشخص مي کنيم که از جند روز قبل از آن روز و تا چند روز مانده به آن روز مورد نظر، کاربر مي تواند  وعده ها را رزرو کند. اگر ساعت انتخاب شود تا همان ساعت در آن تاريخ مهلت خريد وعده را دارد و در صورت انتخاب نکردن ساعت تا 12 شب همان تاريخ مهلت خريد وعده ها را دارد. با کليک دکمه 47 از منوي بالاي صفحه برنامه را ذخيره کرده و وارد صفحه 

برنامع غذايي در شکل 29 مي شويد.

 با تعريف برنامه غذايي و نمايش برنامه در ليست برنامه غذايي، براي مديريت برنامه بر روي آن در ليست کليک کرده و وارد صفحه مشخصات برنامه غذايي که در شکل 31 مشخص شده، 

مي شويد.

 50

شکل31 

 در اين قسمت در بالاي صفحه عنوان و مهلتي که براي وعده ها مشخص کرده ايد نمايش داده مي شود. در قسمت برنامه غذايي، با وارد کردن دو تاريخ و کليک بر روي دکمه جستجو 51، 

ليست تقويمي شامل روزهاي هفته مابين دو تاريخي

که وارد کرده ايد، مطابق شکل 32، ايجاد مي شود. در تقويم ايجاد شده در قسمت توضيحات، روزهاي تعطيل و مناسبت هاي آن مشخص شده است. در قسمت برنامه، به ازاي هر روزي که 

برنامه غذايي تعريف نشده باشد، برنامه ريزي نشده و اگر برنامه اي تعريف شده باشد، وعده هايي را که براي آن ها برنامه تعريف کرده ايد نشان مي دهد.   

 52

شکل32  

 با کليک بر روي هر سطر درليست، وارد صفحه تعريف برنامه غذايي در همان تاريخ مطابق شکل 33،  مي شويد. 

53

شکل33

در اين صفحه براي وعده هاي صبحانه، ناهار و شام در هر تب، خوراک ها و دسرها را انتخاب مي کنيم. بدين منظور به تب صبحانه رفته و روي دکمه 17  در بالاي ليست خوراک ها کليک کرده و 

در صفحه اي که در شکل 34 مشخص شده، وارد مي شويد.

55

شکل34

 

در اين صفحه براي وعده صبحانه، مي توانيد از منوي کشويي خوراک ها، خوراک را انتخاب کنيد.در اينجا خوراک هايي را مي توانيد مشاهده کنيد که در موقع تعريف آن ها، تيک فعال بودن و وعده 

صبحانه براي اين خوراک تيک خورده باشد. 

با کليک دکمه ذخيره به صفحه در شکل 33 بر مي گرديد. براي حذف کردن غذا ها   مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 33 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه 27 در بالاي ليست خوراک ها 

حذف نماييد.

براي وعده هاي صبحانه ،ناهار و شام نيز مي توانيد دسر ها را با کليک دکمه ي 17 در بالاي ليست دسرها،  در صفحه اي که در شکل 35 مشاهده مي کنيد تعريف کنيد.

 56

شکل35

 
در اين صفحه مي توانيد براي وعده صبحانه، از منوي کشويي دسرها، دسر را انتخاب کنيد. در اينجا دسر هايي را مي توانيد مشاهده کنيد که در موقع تعريف آن ها، تيک فعال بودن و وعده 

صبحانه براي اين دسر تيک خورده باشد.

با کليک دکمه ذخيره به صفحه ي در شکل 33 بر مي گرديد. براي حذف کردن دسرها  مي توانيد مربع هاي کنار هر رديف در شکل 33 را  انتخاب کرده و با زدن دکمه  27 در بالاي ليست دسرها 

حذف نماييد.

براي وعده هاي ناهار و شام نيز وارد تب هاي مربوط به خودشان مي شويم و به همين ترتيب خوراک ها و دسرها را تعريف مي کنيم.

براي ويرايش تاريخ شروع، تاريخ پايان و ساعت هر وعده مثلا صبحانه مي توانيد بر روي دکمه 57  در بالاي ليست خوراک ها کليک  کنيد که صفحه ي شکل 36 مشاهده 

مي شود.

58

شکل36

 در اين صفحه، تاريخ ها و ساعت را مي توانيد ويرايش مي کنيد.