فهرست
امور آموزشي- دروس و نمرات


دروس و نمرات 

با کليک بر روي زبانه ي دروس و نمرات لينک هاي مربوط به دروس، نمرات و ... مانند شکل 1 نمايش داده مي شود.


1

شکل 1

  • دروس جبراني - مازاد و خارج از برنامه
  • محاسبه ي مجدد وضعيت نمرات
    توجه داشته باشيد که نمرات نهايي معرف رد يا قبول بودن وضعيت درس نيست. به عنوان مثال در مقطع کارشناسي نمره ي 10 نمره ي قبولي محسوب مي شود اما در مقطع کارشناسي ارشد نمره ي 10 نمره ي رد و در مقطع دکترا نمره ي زير 14 نمره ي رد محسوب مي شود.
    ممکن است در زمان محاسبه ي نمره توسط سيستم  مواردي از قبيل مقطع تحصيلي و ... باعث بروز خطا در وضعيت رد يا قبول بودن نمرات شود که با کليک بر روي اين لينک توسط کارشناس محترم اداره ي آموزش، وضعيت نمرات مجددا محاسبه مي شود.
  • رساله
  • ثبت درس پايان نامه
  • صدور کارنامه ي تحصيلي

با کليک بر روي اين لينک و فعال نمودن سرويس ويژه ي چاپ توسط کارشناس اداره ي آموزش ، پنجره ي مربوط به چاپ کارنامه نمايش داده مي شود که با فشردن کليد " پرينت" در پنجره ي مذکور کارنامه ي تحصيلي دانشجو که شامل دروس و نمرات کليه نيمسال هاي گذرانده شده مي باشد چاپ مي شود.