فهرست
امور آموزشي،دانشجويي و مالي دانشجو-تعريف دروس خاص


تعريف دروس خاص

دروس خاص به دروسي گفته مي شود که کلاس درس براي آنها تشکيل نمي شود و دانشجو درس را به صورت تک درس اخذ مي نمايد مانند پروژه، کاراموزي، ضيافت انديشه و .. و بايد توسط کارشناس آموزش هر بخش براي دانشجويان اخذ گردد که به طريق زير مي باشد.

  1. در صفحه ي امور آموزشي، دانشجويي، پژوهشي دانشجو با انتخاب نيمسال مورد نظر در قسمت نيمسال فعال و وارد شدن در زبانه ي "دروس و نمرات" با کليک بر روي گزينه ي " تعريف دروس خاص" وارد صفحه اي مانند شکل 1خواهيد شد.

 

1 

شکل 1

      2. در اين صفحه موارد خواسته شده را به دقت وارد نماييد و براي ثبت درس کليد " ذخيره " را فشار دهيد. درس انتخابي در ليست دروس دانشجو قرار مي گيرد.

         3. نمرات اين دروس نيز مانند ساير دروس بعد از وارد نمودن و ثبت نمره توسط استاد به کارشناس آموزش دانشکده و پس از تاييد، به کارشناس اداره ي آموزش ارسال مي گردد و پس از تاييد، نمره در کارنامه دانشجو ثبت مي شود.