فهرست
امور آموزشي - دروس و نمرات - ثبت رساله هاي بايگاني شده


ثبت رساله هاي بايگاني شده

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي ثبت رساله هاي دانشجويان فارغ التحصيل که در کتابخانه موجود مي باشد استفاده مي شود. کارشناسان کتابخانه با استفاده از اين صفحه رساله هاي بايگاني شده را در سيستم ثبت مي نمايند. 

 

2 

شکل 1