فهرست
دروس جبراني گروهي

دروس جبراني گروهي

دروس جبراني به دروسي گفته مي شود که اگر دانشجو در مقطع قبلي درس/ دروس خاصي را  اخذ نکرده باشد در مقطع فعلي حتما بايد آن درس / دروس را اخذ نمايد ولي نمره ي اين درس / دروس در معدل محاسبه نمي شود.
توجه نماييد که تنها دانشجويان مقطع  کارشناسي ارشد و دکترا مي توانند دروسي را به صورت جبراني اخذ نمايند.
در اکثر موارد درس به صورت گروهي توسط کارشناس آموزش هر بخش براي دانشجويان  اخذ مي گردد.

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد دروس جبراني گروهي را تعريف نماييد.


3

شکل 1  

کارشناس آموزش بخش با انتخاب نمودن نيمسال ورودي، رشته، نوع درس و با وارد کردن شماره ي درس و فشردن کليد "تاييد"  مي تواند درس را براي دانشجويان مورد نظر اخذ نمايند.

انتخاب رشته 

- در قسمت نوع درس منظور از پيش دانشگاهي  دروسي است که اگر دانشجويان مقطع کارداني يا کارشناسي در دوره ي  متوسطه آنها را  اخذ نکرده باشند در مقطع  فعلي بايد درس را اخذ نمايند و نمره ي اين گونه دروس نيز در معدل محاسبه نمي شود.

و همچنين دروس مازاد به دروسي گفته مي شود که دانشجو اضافه بر تعداد واحدهاي تعيين شده توسط دانشگاه آنها را اخذ کرده است در پايان دوره ي تحصيل اين دروس توسط کارشناس آموزش هر بخش به عنوان دروس مازاد درنظر گرفته مي شود و دانشجو موظف به پرداخت شهريه ي اين دروس مي باشد.

به عنوان مثال در رشته ي مهندسي کامپيوتر مقطع کارشناسي دانشجو موظف به اخذ 20 واحد عمومي مي باشد اگر تعداد واحدهاي عمومي وي بيش از 20 واحد باشد مابقي توسط کارشناس آموزش بخش به عنوان دروس مازاد در نظر گرفته مي شود.

انتخاب نمودن عبارت " تعريف يا حذف دروس جبراني براي تمام گرايش ها و شاخه هاي مربوط به رشته اعمال شود." به اين مفهوم مي باشد که با انتخاب رشته، در کادر مربوطه تمام گرايش ها و شاخه هاي مربوط به آن رشته  شامل تغييرات به وجود آمده خواهند شد.

با فشردن کليد "حذف" درس انتخاب شده براي دانشجويان حذف خواهد شد.