فهرست
دانشجو

دانشجو

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد امکان تعريف دانشجوي جديد، مشاهده ي اطلاعات دانشجويان، جستجوي دانشجويان به روش هاي مختلف و گرفتن آمــــــار هاي مختلف از وضعيت دانشجويـــــان وجود دارد.

دانشجو داراي وضعيت هاي مختلفي از قبيل فارغ التحصيل ، انتقال ،مهمان ، دانشجو و ... مي باشد براي جستجو به ياد داشته باشيد وضعيت مورد نظر را در قسمت " جستجو در وضعيت " انتخاب نماييد. 1

شکل 1

با انتخاب اين گزينه و انتخاب رشته و نيمسال ورودي مورد نظر در قسمت مشخص شده ليست دانشجويان داراي شرايــط انتخابي نمايش داده مي شود. با کليک بر روي مشخصات هر يک از دانشجويان وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجو خواهيد شد.

 انتخاب رشته  

توجه نمايد هر کارشناس در محدوده ي وظايف اداري خود مي تواند ليست دانشجويان را مشاهده نمايد. به عنوان مثال کارشنـــــاس بخش فيزيک دانشکده ي علوم در اين قسمت تنها رشته هاي فيزيک را مي تواند مشاهده نمايد.

  •  ليست همه ي دانشجوهاي بخش

 با انتخاب ابن گزينه، وارد نمودن بخش مورد نظر در قسمت مربوطه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه  وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که اسامي تمامي دانشجويان بخش نمايش داده مي شود. با کليک بر روي مشخصات هر يک از دانشجويان وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجو خواهيد شد.

 انتخاب بخش

 

2

شکل 2

با انتخاب واحد دانشگاهي ، نيمسال ورودي مورد نظر و فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه، اطلاعات پايه دانشجويان قفل مي شود و دانشجو پس از وارد نمودن اطلاعات خود اجازه ي تغيير اطلاعات را ندارد.