فهرست
جستجوي اطلاعات بانکي ، عکس و کارت دانشجويي دانشجويان


جستجوي اطلاعات بانکي، عکس و کارت دانشجويي دانشجويان

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان وضعيت اطلاعات بانکي، عکس و ... دانشجو را جستجو نمود.  

بر اساس انتخاب فيلدهاي موجود و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، دانشجوياني که داراي شماره حساب ، کد ملي و کارت دانشجويي مي باشند و يا فاقد اين موارد هستند جستجو شده و نتيجه در همين صفحه نمايش داده خواهد شد. 

توجه داشته باشيد جستجو فقط بر روي دانشجوياني صورت مي گيرد که وضعيت فعلي آنها دانشجو مي باشد.

1

شکل 1

 
در ليست نمايش داده شده با کليک بر روي مشخصات هر يک از دانشجويان وارد صفحه ي مربوط به امور آموزشي، دانشجويي و مالي دانشجو خواهيد شد.