فهرست
ليست ثبت نام دانشجويان (بر اساس واحد)


ليست ثبت نام دانشجويان(بر اساس واحد)

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد ليست ليست ثبت نام دانشجويان را مشاهده نماييد.


1

شکل 1


در اين صفحه ابتدا وضعيت دانشجويان مورد نظر براي جستجو را انتخاب نماييد به عنوان مثال دانشجو، فارغ التحصيــــــــــل و ... سپس با وارد کردن اطلاعات خواسته شده از جمله نيمسال ثبت نام، دانشکده يا بخش، ورودي هاي نيمسال، مقطع تحصيلي و تعداد واحد ها و فشـــــــــــــــردن کليد " مشاهده"  وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که ليست دانشجويان ثبت نامي مورد نظر را نمايش مي دهد با کليک بر روي مشخصات هر دانشجو وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجو خواهيد شد.

 انتخاب دانشکده يابخش

 

2

 شکل2