فهرست
ليست هاي مربوط به تاييد ثبت نام و عدم اخذ پيش نياز


ليست هاي مربوط به ثبت نام و عدم اخذ پيش نياز

در اين صفحه ي که مانند شکل 1 مي باشد ليست دانشجوياني که دروس بدون پيش نياز اخذ نموده اند و يا دروس تاييد نشده توسط استاد مشاور دارند نمايش داده مي شود. براي جستجو ابتدا نيمسال ، واحد و مقاطع مورد نظر را انتخاب نمايد. 

 

3

 شکل 1

 

 توجه نماييد در برخي مواقع و در صورت نياز کارشناس آموزش بخش مي تواند دروسي را براي دانشجو اخذ نمايد. در صورتي که بخواهيد با اين دروس مانند دروس اخذ شده توسط خود دانشجو برخوردشود در مربع کنار گزينه ي " در صورتي که بخواهيد با دروس اخذ شده توسط کارشناس هم مانند دروس اخذ شده توسط خود دانشجو برخورد شود در مربع علامت بگذاريد." علامت گذاري نماييد.

براي جستجوي موارد زير در صورتي که گزينه ي " در صورتي که بخواهيد با دروس اخذ شده توسط کارشناس هم مانند دروس اخذ شده توسط خود دانشجو برخورد شود در مربع علامت بگذاريد." را انتخاب کرده باشيد ليست دروس اخذ شده ي بدون پيش نياز و يا دروس بدون تاييد استاد مشاور نمايش داده مي شود در غير اين صورت سيستم به طور پيش فرض اين دروس را مانند دروسي در نظر مي گيرد که توسط استاد مشاور رفع پيش نياز يا تاييد شده است و در ليست نمايش داده نمي شود.

  •  ليست دروس تاييد نشده ي دانشجويان 

اين قسمت مانند شکل 2 مي باشد با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد"  ليست دروسي که در نيمسال انتخابي توسط استاد مشاور تعيين نشده است در همين صفحه نمايش داده مي شود.

 

4

 شکل 2

نمايش اين ليست به دو صورت مي باشد " به ترتيب دانشجويان " که با انتخاب اين گزينه ليست بر اساس دانشجويان و دروسي که تاييد نشده اند نمايش داده مي شود و يا " به ترتيب استاد " که ليست بر اساس اساتيد مشاور و تعداد دروسي که تاييد نکرده اند نمايش داده  مي شود.  

  • ليست دانشجويان که دروس بدون پيش نياز اخذ کرده اند 

با انتخاب نيمسال ،واحد ، مقطع مورد نظر و انتخاب گزينه " ليست دانشجويان  که دروس بدون پيش نياز اخذ کرده اند"  و همچنين فشردن کليد " تاييد" ليست دانشجويان به همراه دروسي که بدون پيشنياز اخذ کرده اند و دروسي که به عنوان پيشنياز اخذ نکرده اند نمايش داده مي شود. 

  • ارسال پيام به دانشجوياني که مشکل تاييد استاد مشاور دارند

با انتخاب اين گزينه و نوشتن متن پيام در قسمت مشخص شده پيام به دانشجوياني که دروس آنها توسط استاد مشاور تاييدنشده است ارسال مي گردد.

  •  ارسال پيام به دانشجوياني که مشکل پيش نياز دارند

 با انتخاب اين گزينه و نوشتن متن پيام در قسمت مشخص شده پيام به دانشجوياني که دروسي را بدون گذراندن پيش نياز اخذ نموده اند ارسال مي گردد.

  •  علامت گذاري دروس تاييد نشده توسط استاد مشاور ( مرحله اخطار)

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " توسط معاون آموزش دروس تاييد نشده اي که در مرحله ي قبل انتخاب شده اند در مرتبه ي اخطار قرار مي گيرند بدين صورت که در چک ليست ثبت نام دانشجو در ستون مربوط به وضعيت ، وضعيت اين گونه دروس به صورت " حذف به علت عدم تاييد استاد مشاور " تبديل مي شود. تا تاريخي که توسط معاون آموزشي اعلام مي گردد اساتيد محترم مشاوره مي توانند با صلاحديد خود دروس را تاييد نمايند.     

  • علامت گذاري دروس بدون پيش نياز(مرحله اخطار)

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " توسط معاون آموزش دروسي که بدون گذراندن پيش نياز اخذ شده اند و در مرحله ي قبل انتخاب شده اند در مرتبه ي اخطار قرار مي گيرند بدين صورت که در چک ليست ثبت نام دانشجو در ستون مربوط به وضعيت ، وضعيت اين گونه دروس به صورت " حذف به دليل عدم رعايت پيش نياز " تبديل مي شود. تا تاريخي که توسط معاون آموزشي اعلام مي گردد اساتيد محترم مشاوره با صلاحديد خود مي توانند دروس مورد نظر را  رفع پيش نياز نمايند. 

  • ليست دروس علامت گذاري شده تاييد نشده توسط استاد مشاور (مرحله اخطار) 

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد"  ليست دروسي که توسط معاون آموزشي علامت گذاري شده اند و به وضعيت اخطار در آمده اند و لي هنوز توسط استاد مشاور تاييد نشده اند نمايش داده مي شود.

  • ليست دروس علامت گذاري شده بدون پيش نياز ( مرحله اخطار

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد" ليست دروسي که توسط دانشجو بدون پيش نياز اخذ شده است و توسط معاون آموزشي علامت گذاري شده اند و به وضعيت اخطار در آمده اند ولي هنوز توسط استاد مشاور رفع پيش نياز نشده اند نمايش داده مي شود.

  • حذف کامل رکوردهاي علامت گذاري شده تاييد نشده توسط استاد مشاور در مرحله اخطار

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد" دروس علامت گذاري شده اي که بعد از اتمام تاريخ اخطار نيز توسط استاد مشاور تاييد نشده اند از ليست دروس اخذ شده توسط دانشجو حذف مي گردد.

  • حذف کامل رکوردهاي علامت گذاري شده بدون پيش نياز در مرحله اخطار

 با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد" دروس علامت گذاري شده اي که توسط دانشجو بدون گذراندن پيش نياز اخذ شده اند از ليست دروس دانشجو حذف مي گردد.