فهرست
ليست تاييديه تحصيلي


اطلاعات دانشگاه ماقبل دانشجويان جهت ارسال  تاييديه تحصيلي

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان ليست دانشجويان و اطلاعات دانشگاه ماقبل آنها را جستجو نمود.

 

2


شکل 1 


در قسمت  " جستجو "  با  تکميل نمودن فيلدهاي موجود و فشردن کليد " جستجو"  اطلاعات دانشجويان و دانشگاه ماقبل آنها که توسط سازمان سنجش ارسال گرديده در همين صفحه نمايش داده مي شود.

فايلي که توسط  سازمان سنجش ارسال مي گردد شامل ستون هايي از جمله نام ، نام خانوادگي، کد دانشگاه ، عنوان دانشگاه و ... مي باشد .

در قسمت "جستجو" در فيلد " انديس کد دانشگاه " و " انديس دي کد دانشگاه " از فايل سازمان سنجش شماره ي ستوني که عنوان آن " انديس کد دانشگاه " و شماره ستوني که عنوان آن " انديس دي کد دانشگاه " مي باشد را وارد نماييد.

در قسمت مربوط به چاپ با تکميل اطلاعات فيلدهاي موجود و فشردن کليد " چاپ"  فرم تاييديه  تحصيلي دانشجوياني که در ليست نمايش داده شده در مربع کنار آنها علامت گذاري شده است چاپ مي شود.

لازم به ذکر مي باشد که براي عمليات چاپ نياز به فعال نمودن " سرويس چاپ" مي باشد.