فهرست
تعريف دانشجوي جديد

تعريف دانشجوي جديد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کارشناساني که داراي مجوز " وارد کردن دانشجو" و يا "ويرايش اطلاعات پايه دانشجو" مي باشند مي توانند دانشجوي جديدي را در سيستم تعريف نماييد


1

شکل 1

با توجه به اطلاعات دانشجو فيلدهاي موجود را به دقت وارد نماييد. 

اگر عبارت وارد شده در "رمز عبور" و" تکرار رمز عبور" يکسان نباشد پس از فشردن کليد " تاييد" پيام خطا توسط سيستم صادر مي شود.

در صورتي که گزينه " اجباري شدن ورود اطلاعات پايه توسط دانشجو" را به حالت انتخاب در آوريد دانشجو در هنگام ورود به سيستم بايد ابتدا  اطلاعات پايه را تکميل نمايد در غير اين صورت امکان انجام عمليات ديگر در سيستم را نخواهد داشت.

با انتخاب هر دانشکده ،بخش ،رشته و گرايش مربوط به آن دانشکده در قسمت هاي مربوطه نمايان خواهد شد.