فهرست
ليست حذف نهايي


ليست حذف نهايي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان ليست حذف نهايي دانشجويان را مشاهده نمود.

1

 شکل 1


با انتخاب واحد و نيمسال مورد نظر ليست دروس و دانشجوياني که در نيمسال انتخابي عمليات حذف را انجام داده اند نمايش داده مي شود.

هر يک از دروس که به طور نهايي حذف شده باشد در ستون وضعيت با عبارت حذف نهايي مشخص مي گردد. با کليک بر روي هر يک ار موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجو خواهيد شد.

انتخاب واحد

توجه نماييد هر کارشناس در حوزه ي وظايف اداري خود مي تواند ليست حذف درس دانشجويان را مشاهده نمايد.