فهرست
ليست معدل واحد هاي آموزشي


ليست معدل واحد هاي آموزشي

 با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد معدل واحد هاي آموزشي را مشاهده نماييد.


2

شکل 1


در اين قسمت با انتخاب واحد آموزشي، نوع واحد و انتخاب محدوده ي نيمسال هاي مورد نظر براي معدل گيري و سپس فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه معدل واحدهاي آموزشي
به تفکيک دانشجويان پسر، دختر و کل دانشجويان نمايش داده مي شود.

در ليست نمايش داده شده تعداد دانشجويان،معدل کل واحد، تعداد دانشجويان مشروط شده و ممتاز و ... نمايش داده مي شود.

ليست معدل واحدها را بر اساس " نيمسال " يا  " ورودي دانشجو " مي توان مشاهده نمود. در قسمت " جستجو بر اساس اگر " گزينه ي " نيمسال" را انتخاب نماييد ليست معدل واحدها به ترتيب نيمسال ها نمايش داده مي شود و اگر گزينه ي " ورودي دانشجو " را انتخاب نماييد ليست معدل واحد ها به ترتيب نيمسال ورودي دانشجويان نمايش دهده مي شود.