فهرست
برنامه ريزي تغذيه

مديريت برنامه ريزي تغذيه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان براي واحد هاي دانشگاهي برنامه تغذيه تعريف نمود.

 

2

 شکل 1

 

با انتخاب واحد دانشگاهي مورد نظر از ليست کشويي و فشردن کليد " تعريف تغذيه "  برنامه تغذيه  به ليست تغذيه واحدهاي دانشگاهي ازوده مي گردد.

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست  وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که امور تغذيه ي واحد دانشگاهي مورد نظر  را مي توانيد تنظيم نماييد.

 

3

 شکل 2

 زمان درخواست غذا

در اين قسمت مي توانيد زمان درخواست غذا توسط دانشجو و تعداد روزهايي که دانشجو مي تواند درخواست خود را ثبت نمايد را تعيين نماييد.

توضيحات

در اين قسمت مي توانيد توضيحات مربوط به تغذيه ي واحد دانشگاهي را ثبت نماييد.

ارائه سرويس

نوع دانشجوياني که مقرر شده است از سيستم تغذيه استفاده نمايند را در اين قسمت مي توانيد علامت گذاري نماييد.   

سقف سنوات

با وارد کردن سقف سنوات هر مقطع، در صورتي که دانشجو سقف سنوات را گذرانده باشد سيستم اجازه ي درخواست غذا به او  را نخواهد داد.

براي حذف تغذيه ي واحد دانشگاهي در صورتي که مواردي از جمله برنامه ريزي ساليانه، برنامه ي پيشنهادي جديد، نرخ و ...  تعريف نشده باشند در واحد دانشگاهي مورد نظر بر روي لينک " حذف تغذيه واحد" کليک نماييد.