فهرست
تغذيه - برنامه پيشنهادي جديد

برنامه پيشنهادي جديد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1مي باشد مي توان برنامه ي هفتگي تغذيه را تعريف نمود.

1

 شکل 1در اين صفحه ابتدا عنوان برنامه را وارد مي نماييد و سپس وعده هاي غذايي که به دانشجو غذا ارائه  خواهد شد را مي بايد انتخاب نماييد. به اين ترتيب که با کليک بر روي وعده ي غذايي مورد نظر پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که با انتخاب وضعيت مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " وضعيت انتخابي در " برنامه هفتگي ارائه غذا  " نمايش داده خواهد شد. با توجه به برنامه ي ارائه غذا مي توانيد وضعيت را به صورت يک هفته اي به اين معني که هر هفته برنامه ي غذايي متغيير مي باشد و يا دو هفته اي و ... انتخاب نمود.
در صورتي که وضعيت وعده ي غذايي را انتخاب نموده باشيد و قصد داشته باشيد آن را به حالت اوليه بر گردانيد کافيست وضعيت " عدم سرويس " را انتخاب و تاييد نماييد.  

 

2

شکل2


با کليک بر روي کليد " ويرايش برنامه غذايي "  وارد صفحه اي خواهيد شد که مي توان برنامه هفته تغذيه را تعريف و ويرايش نماييد.
برنامه هفته تغذيه