فهرست
گزارش ژتون ها

گزارش ژتون ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد به طرق مختلفي از ژتون ها گزارش تهيه نماييد.

 

1

 شکل 1

 

با انتخاب واحد دانشگاهي، غذاخوري و انتخاب مواردي مانند سال، ماه، هفته و ... و فشردن لينک "  جستجوي ساليانه - ماهانه - هفتگي" ليست تمامي ژتون ها به همراه تاريخ، وعده ي غذايي و ... نمايش داده مي شود. 

در قسمت بعد با وارد نمودن تاريخ مورد نظر و فشردن لينک " جستجو در بازه ي زماني" ليست تمامي ژتون ها در بازه ي زماني وارد شده نمايش داده مي شود.

انتخاب تاريخ