فهرست
غذاخوري ها

غذاخوري ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان غذاخوري ها را تعريف نمود.

1

 شکل 1


با کليک بر روي کليد " افزودن رستوران جديد " پيامي مبني بر  ايجاد رستوران جديد نمايان مي شود که با فشردن کليد " OK "  غذاوري مورد نظر به ليست رستوران ها اضافه مي گردد.

 

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست  وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که  مي توانيد مشخصات غذاخوري را وارد و يا ويرايش نماييد.


2

 شکل 2

 

در اين صفحه مي بايست نام غذاخوري، مدل برنامه غذايي، جنسيت و ... را وارد نمود.
در قسمت مربوط به ايام هفته وعده هاي غذايي را که قصد ارائه غذا به دانشجو را خواهيد داشت و همچنين نوع کاربراني که مي توانند از اين غذاخوري استفاده نمايند از جمله دانشجوي نوبت اول، دوم و ... را از قسمت نوع کاربران، علامت گذاري نماييد. 

 

  • افزودن کاربر جديد

با کليک بر روي اين لينک پنجره اي مانند شکل 3 نمايش داده مي شود که مي توانيد کاربراني که مجاز به ويرايش اين غذاخوري مي باشند را انتخاب و تاييد نماييد.

3

شکل 4


با فشردن کليد " انتخاب کاربر " پنجره اي باز مي شود که مي توانيد کاربر مورد نظر را انتخاب نموده و سپس سمت کاربر را انتخاب و تاييد نماييد.
ليست کاربران انتخابي در قسمت "  " ليست کاربران غذاخوري " نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست، تغيير سمت، غيرفعال کردن فعاليت و حذف کاربر امکان پذير مي باشد.