فهرست
پارامترهاي گرنت واحدها


پارامترهاي گرنت واحدها

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي پارامترهاي گرنت واحدهاي مختلف استفاده مي شود.

 

2

شکل 1

 

در ليست مشاهده شده ، پارامترهايي مانند تعداد واحد پايان نامه ي دکتري، ضريب استاد و ...  براي هر واحد نمايش داده مي شود. 

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه اي خواهيد شد که در قسمتي از صفحه، که مانند شکل 2 مي باشد پارامترهاي گرنت نمايش داده مي شود.

 

1

 شکل 2

کاربراني که داراي مجوز مربوطه مي باشد مي توانند پارامترهاي موجود را در صورت نياز ويرايش و سپس با فشردن کليد  " ذخيره ضرائب و مقادير"  آنها را ثبت نمايند.