فهرست
مديريت دوره هاي فرم


دوره هاي فرم ارسال اطلاعات

براي ارسال اطلاعات پژوهشي دوره هايي در نظر گرفته مي شود که در طول مدت دوره کاربران مي توانند اطلاعات پژوهشي خود را ارسال نمايند.

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مديريت دوره هاي تعريف شده و افزودن دوره ي جديد استفاده مي شود.

 

  1

 شکل 1

با کليک بر روي هر يک از دوره هاي موجود در ليست وارد صفحه ي مشخصات دوره خواهيد شد. که در صورت نياز مي توانيد برخي از مشخصات دوره را ويرايش نماييد. توجه نماييد در صورتي که دوره بسته شده باشد وضعيت دوره به صورت " بسته شده " نمايش داده خواهد شد که در اين صورت نمي توانيد مشخصات دوره را ويرايش نماييد.  

 افزودن دوره ي جديد

با وارد نمودن شماره ي دوره در کادر مربوطه و فشردن کليد " افزودن دوره ي جديد " وارد صفحه ي مشخصات دوره خواهيد شد.