فهرست
افزودن دوره ي جديد

 
فرم هاي ارسال اطلاعات

با استفاده از اين فرم ها مي توان مراحل تاييد و امتياز دهي اطلاعات پژوهشي را براي تخصيص اعتبارات پژوهشي اساتيد، منطبق با روند هر واحد آموزشي، پياده سازي و اجرا نمود.

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد ليست فرم هاي ارسال اطلاعات را مشاهده نماييد که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست فرم ارسال اطلاعات مربوطه نمايش داده خواهد شد و همچنين در صورت نياز مي توانيد فرم جديدي را طراحي نماييد. 

 

 1

 شکل 1

با تکميل نمودن فيلدهاي موجود و فشردن کليد " تاييد " مراحل اداري تاييد اطلاعات پژوهشي را مي توانيد مشخص نماييد.

 پس از وارد نمودن عنوان و فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه شناسه ي فرم به طور خودکار توسط سيستم ، به فرم اختصاص مي يابد.

هر کاربري که فرم را طراحي مي کند به عنوان طراح فرم در نظر گرفته مي شود.

 در قسمت " مجوز مديريت فرم "  تنها کاربراني که داراي مجوز انتخابي در اين قسمت مي باشند مي توانند فرم ايجاد شده را مديريت نمايند.

 امور مربوط به فرم

جهت تاييد و امتياز دهي اطلاعات پژوهشي و ... نياز به طي يک سري مراحل اداري مي باشد که در اين قسمت مي توانيد کاربراني که مي بايست عمليات تاييد و امتياز دهي را انجام دهند را انتخاب نماييد.

  • افزودن برگه ي جديد

با کليک بر روي اين گزينه پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که مي توانيد برگه هاي مورد نظر را که قبلا طراحي شده اند را انتخاب نماييد. 

 

2

شکل 2 

با انتخاب پوشه، برگه هاي مربوط به پوشه نمايش داده خواهد شد که مي توانيد برگه ي دلخواه را انتخاب نماييد. پس از انتخاب، برگه ها در قسمت برگه هاي اطلاعاتي نمايش داده مي شود. 

  • افزودن مرحله ي جديد

با کليک بر روي اين گزينه پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که مي توانيد مراحل گردش کار را تعيين نماييد.

 

4

 شکل 3

با انتخاب شماره ي مرحله، عنوان، مشخصات رفتاري و کاربري که مي بايست اين مرحله را تاييد و امتياز دهي نمايد اين مرحله به مراحل گردش فرم اضافه مي شود.     

  • افزودن زير فرم

با کليک بر روي اين گزينه پنجره اي مانند شکل 4 باز خواهد شد که مي توانيد زير فرم هاي فرم ارسال اطلاعات را مشخص نماييد.

5  

شکل 4

با تکميل نمودن فيلدهاي موجود و فشردن کليد " ذخيره " اين زير فرم در قسمت زير فرم هاي فرم ارسال اطلاعات نمايش داده خواهد شد.

  • افزودن توضيح
  • افزودن امتياز رساله
  • راهنما و اطلاعات کاربردي

با کليک بر روي اين گزينه وارد صفحه اي مانند شکل 5 خواهيد شد که مربوط به راهنما و اطلاعات کاربردي فرم ارسال اطلاعات مي باشد که در صورت نياز، جهت راهنمايي کاربران در تکميل فرم ارسال اطلاعات، مي توانيد توضيحات مورد نياز را در اين قسمت وارد نماييد. 

6

شکل 5

 از اين گزينه براي حذف فرم هاي ارسال اطلاعات استفاده مي شود. توجه نماييد در صورتي مي توانيد فرمي را حذف نماييد که دوره اي در آن تعريف نشده باشد.