فهرست
امور آموزشي- كنترل هاي ثبت نام


کنترل هاي ثبت نام

به طور پيش فرض  تعداد حداکثر و حداقل  واحدهايي که در طول يک نيمسال دانشجويان مقاطع مختلف مي توانند اخذ نمايند يا تعداد دروسي که مي توانند حذف يا اضافه نمايند بر اساس مقررات آموزشي است که توسط دانشگاه رسميت دارد و در چارت سازماني تعيين مي شود.

ولي در برخي از موارد قوانين ممکن است براي يک دانشجوي خاص بنا به ضرورت و طبق ضوابط مشخص خارج از چارچوب اصلي انجام گيرد. مثلا به  دانشجو اجازه داده مي شود که از سقف واحدها تعداد واحدهاي بيشتري اخذ نمايد و يا بنا به دلايلي دانشجو مي تواند دروس بيشتري را حذف يا اضافه نمايد در اين صورت از صفحه ي کنترل هاي ثبت نام که صفحه اي مانند شکل 1 مي باشد استفاده مي شود.

 

2

 شکل 1

در قسمت تعداد واحد مجاز ،حداقل و حداکثر  واحدهايي را که دانشجو مجاز به اخذ آن مي باشد تعيين مي شود.و در قسمت تعداد دروس مجاز حذف و اضافه ، تعداد حداکثر دروسي را که دانشجو مي تواند حذف يا اضافه نمايد تعيين مي شود.