فهرست
محزن پرسش هاي ارزيابي


محزن پرسش هاي ارزيابي
 

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعريف و اضافه کردن پرسش به محزن پرسش هاي ارزيابي استفاده مي شود.

 

1

 شکل 1

در اين قسمت ليست تمام پرسش هاي تعريف شده قابل مشاهده مي باشد. با استفاده از گزينه ي " پرسش جديد " پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که مي توان پرسش را به مجموعه پرسش هاي سيستم اضافه نمود.

 

2

 شکل 2

در اين پنجره شماره ، موضوع پرسش ( آموزشي - تشويق - اخطار و ... )  و متن پرسش قابل تعيين است.

در صورتي که بخواهيد پرسشي را ويرايش يا حذف نماييد با کليک بر روي پرسش مورد نظر پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که با فشردن کليد " حذف سوال " پرسش حذف مي گردد و در صورت ويرايش پرسش کليد " ذخيره " را فشار دهيد تا تغييرات اعمال گردد.