فهرست
عمليات نمرات كلاس ها

عمليات نمرات کلاس ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان وضعيت نمرات کلاس ها را جستجو و مشاهده نمود.

 

6

شکل 1


براي ثبت نمره در سيستم نياز به  گذراندن مراحل زير مي باشد:

1- ابتدا با وارد نمودن نمره و بستن ليست نمرات توسط استاد، ليست نمرات به کارشناس آموزش دانشکده ارسال مي گردد.

2- در صورتي که نمرات توسط کارشناس آموزش دانشکده  قابل تاييد باشد با فشردن کليد " ارسال نمره به اداره ي آموزش " ليست نمرات به کارشناس اداره ي آموزش ارجاع داده مي شود. که در اين حالت وضعيت نمره به صورت ارسالي وصول نشده مي باشد.

3-در صورتي که نمرات توسط کارشناس اداره ي آموزش قابل قبول باشد با فشردن کليد  "وصول نمره " نمره در سيستم ثبت مي گردد.

اگر بنا به دلايلي نياز باشد تغييراتي در نمرات توسط  استاد صورت پذيرد با فشردن کليد" بازگشت نمره به دانشکده "  توسط کارشناس اداره ي آموزش ليست نمرات ابتدا به کارشناس آموزش دانشکده  ارجاع مي يابد و سپس با فشردن کليد " بازگشت نمره به استاد " نمره به استاد برگردانده مي شود و در مرحله ي بعد براي اينکه استاد اين امکان را داشته باشد که نمرات را تغيير دهد کارشناسي که داراي مجوز " باز يا بستن نمره کلاس " مي باشد بايد ليست نمرات کلاس را براي استاد باز نمايد.

توجه داشته باشيد که اگر بعد از وارد کردن نمره ، توسط استاد ليست نمرات بسته نشود کارشناس آموزش دانشکده نمي تواند نمرات را به اداره ي  آموزش ارسال نمايد.

در اين صفحه ابتدا نياز مي باشد دانشکده و بخش مورد نظر را انتخاب و سپس يکي از گزينه هاي زيرا علامت گذاري نماييد.

  • ليست کلاس هاي ارسال نشده

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست کلاس هايي که نمره ي آنها در دست استاد است و هنوز به کارشناس آموزش دانشکده ارجاع داده نشده است نشان داده مي شود.

     
  •  ليست کلاس هاي ارسال شده و وصول نشده

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست کلاس هايي که نمره ي آنها توسط  کارشناس آموزش دانشکده  ارسال شده ولي هنوز توسط اداره ي آموزش وصول نشده ( تاييد نگرديده ) ظاهر مي شود. 

  • ليست کلاس هاي وصول شده
با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست کلاس هايي که نمرات آنها به  اداره ي آموزش ارجاع داده شده و توسط کارشناس اداره ي آموزش وصول شده است نمايش داده مي شود.
  • ليست همه ي کلاس ها    
    با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست  همه ي کلاس ها با وضعيت نمره اي که دارند نشان داده مي شود.

به طور کلي در ليست کلاس هاي نمايش داده شده با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که  شامل ليست نمرات و وضعيت نمرات کلاس مي باشد.

 

5

شکل 2

جستجوي کلاس

با تعيين نيمسال، انتخاب گزينه " جستجو "  و وارد نمودن سريال درس ، شماره ي گروه و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه ليست نمره ي دانشجويان کلاس مورد نظر نمايش داده مي شود.