فهرست
تعيين دانشجويان اساتيد مشاور

تعيين  دانشجويان اساتيد مشاور

وظايف استاد مشاور:

مهمترين مسئوليت استاد مشاور تاييد ثبت نام دانشجويان مي باشد.

به عنوان مثال ، در مرحله ي ثبت نام مقدماتي، دانشجويان اقدام به انتخاب دروس موردنظر خود مي نمايند استاد مشاور مي تواند ثبت نام دانشجو را تاييد يا رد کند و يا به انتخاب خود دروسي را به ثبت نام وي اضافه نمايد.

در مرحله ي اول ثبت نام که با توجه به ثبت نام مقدماتي صورت مي گيرد تنها ليست دروس تاييد شده توسط استاد مشاور، مشاهده مي شود که دانشجو مي تواند از بين آنها اقدام به ثبت نام نمايد.در مرحله ي دوم نيز دروس اضافه شده به ثبت نام دانشجو بايد به تاييد استاد مشاور برسد تا ثبت نام کامل شود.

 مي توان بر اساس نياز،امکان تاييد ثبت نام را به کارشناس آموزش بخش ها نيز واگذار نمود اين امکان در تقويم آموزشي هر نيمسال قرار داده شده است. همچنين امکان تعيين اينکه در يک نيمسال استاد مشاور نقش داشته باشد يا خير نيز در تقويم آموزشي وجود دارد. تصميم گيري تاييد ثبت نام توسط استاد مشاور يا کارشناس بخش به عهده ي معاونت آموزشي مي باشد.  

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعيين استاد مشاور ، جستجوي استاد مشاور و حذف  و يا تغيير استاد مشاور دانشجويان استفاده مي شود.

 

5

شکل 1 

  • تعيين استاد مشاور

براي انتساب استاد مشاور ابتدا بخش، مقطع و نيمسال ورود دانشجويان مورد نظر را انتخاب و سپس  کليد " مشاهده دانشجويان " را کليک نماييد. ليست تمامي دانشجويان در قسمت " ليست دانشجويان بخش " نمايش داده مي شود. در قسمت استاد مشاور با فشردن کليد " انتخاب" از پنجره ي نمايش داده شده استاد مورد نظر را انتخاب و تاييد نماييد. با علامت گذاري مربع موجود در کنار مشخصات دانشجو ، دانشجويان مورد نظر را انتخاب نموده و سپس کليد " انتساب استاد مشاور " را فشار دهيد.
در صورتي که قصد داشته باشيد تمامي دانشجويان را انتخاب نماييد در قسمت " ليست دانشجويان بخش " در ستون انتخاب با علامت گذاري اولين مربع تمامي دانشجويان به حالت انتخاب در نظر گرفته خواهند شد.   
در هنگام تعيين استاد مشاور در صورتي که گزينه ي " فقط ليست دانشجويان فاقد استاد مشاور نمايش  داده شود " را علامت گذاري نماييد با فشردن کليد " مشاهده دانشجويان " فقط ليست دانشجوياني که فاقد استا مشاور هستند نمايش داده مي شود.

  • جستجوي استاد مشاور

براي جستجوي دانشجويان تحت مشاوره يک استاد خاص ابتدا بخش، مقطع و نيمسال را وارد و با فشردن کليد " انتخاب" از پنجره ي نمايش داده شده استاد مورد نظر را انتخاب و تاييد نماييد و سپس با فشردن کليد " مشاهده ليست دانشجويان تحت مشاوره " ليست دانشجوبان نمايان مي شود که در صورت نياز مي توانيد استاد مشاور دانشجويان را حذف و يا تغيير دهيد. با کليک بر روي مشخصان هر يک از دانشجويان وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجو خواهيد شد.

  • حذف استاد مشاور

براي حذف دانشجويان مورد مشاوره ي استاد، در ليست نمايش  داده شده با علامت گذاري دانشجويان مورد نظر و فشردن کليد "حذف استاد مشاور " استاد مشاور دانشجويان حذف خواهد شد.