فهرست
امور آموزشي،دانشجويي و مالي دانشجو

امور آموزشي، دانشجويي و مالي دانشجو

با استفاده از  اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کليه اطلاعات آموزشي، دانشجويي و مالي دانشجويان  توسط کارشناسان قابل مشاهده مي باشد و هريک از کارشناسان در حوزه ي فعاليتشان مي توانند اقدامات لازم براي دانشجو را انجام دهند.

 

3 

شکل 1

 نيمسال فعال:

توجه نماييد کليه ي فعاليت هاي آموزشي، دانشجويي و مالي دانشجو در نيمسال انتخاب شده در قسمت نيمسال فعال انجام مي گيرد و شما بسته به نياز خود مي توانيد نيمسال را به عقب برگردانيد. نيمسال فعال به طور پيش فرض بر روي نيمسال جاري تنظيم شده است.

در اين صفحه با کليک بر روي هر يک از زبانه هاي دروس و نمرات، ثبت نام، وضعيت ها و ... گزينه هاي مربوط به هر يک نمايش داده مي شود که کارشناسان در حوزه ي وظايف کاري خود اقدامات لازم براي دانشجو را مي توانند انجام دهند.